Kvalitet

Kvalitetspolicy

Vi deltar i följande nationella kvalitetsregister

Övrigt:

  • Eget kvalitetsregister med registrering före och efter operation på samtliga operationer

Ledningssystem:
Vi arbetar med ett webbaserat kvalitetsledningssystem som bygger på ISO 9001, ISO 14001
samt SOSFS 2011:9. Systemet innehåller också ett avvikelsesystem som möjliggör statistik
och uppföljning.

Vårt ledningssystem innebär:

För ledningen

Ledningssystemet gör det möjligt för ledningen att styra verksamheten så att rätt sak görs vid rätt
tillfälle och på rätt sätt. Genom ett processbaserat arbetssätt förankrat i hela organisationen har
vi ordning och reda i verksamheten.

För verksamheten

Ledningssystemet ger verksamheten stöd i det dagliga arbetet med att planera, leda, kontrollera,
följa upp, utvärdera och förbättra kvaliteten.
Genom ett systematiskt arbetssätt vad gäller avvikelser så har vi ett konstant pågående
förbättringsarbete:

  • Planering
  • Uppföljning och analys
  • Åtgärder

Miljöarbete
Vi arbetar aktivt med vårt miljöarbete. Genom att bygga vårt ledningssystem utifrån
ISO14001 så

Nöjd kundindex

Vi kommer att regelbundet följa upp nöjdkundindex för våra mottagningar.
Resultaten kommer att publiceras här på vår hemsida.

Se mer information om väntetider mm kommer finnas på 1177 när verksamheten är igång

1177.se